Uses of Class
voldemort.store.StoreDefinitionBuilder

Packages that use StoreDefinitionBuilder
voldemort.store The Store interface is the primary interface for Voldemort. 
voldemort.utils Basic helper functions. 
 

Uses of StoreDefinitionBuilder in voldemort.store
 

Methods in voldemort.store that return StoreDefinitionBuilder
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setDescription(java.lang.String description)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setHintedHandoffStrategy(HintedHandoffStrategyType hintedHandoffStrategy)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setHintPrefListSize(java.lang.Integer hintPrefListSize)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setKeySerializer(SerializerDefinition keySerializer)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setMemoryFootprintMB(long memoryFootprintMB)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setName(java.lang.String name)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setOwners(java.util.List<java.lang.String> owners)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setPreferredReads(java.lang.Integer preferredReads)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setPreferredWrites(java.lang.Integer preferredWrites)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setReplicationFactor(int replicationFactor)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setRequiredReads(int requiredReads)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setRequiredWrites(int requiredWrites)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setRetentionFrequencyDays(java.lang.Integer retentionFreqDays)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setRetentionPeriodDays(java.lang.Integer retentionPeriodDays)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setRetentionScanThrottleRate(java.lang.Integer retentionScanThrottleRate)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setRoutingPolicy(RoutingTier routingPolicy)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setRoutingStrategyType(java.lang.String routingStrategyType)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setSerializerFactory(java.lang.String factory)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setTransformsSerializer(SerializerDefinition transformsSerializer)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setType(java.lang.String type)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setValueSerializer(SerializerDefinition valueSerializer)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setView(java.lang.String valueTransformation)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setViewOf(java.lang.String viewOf)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setZoneCountReads(java.lang.Integer zoneCountReads)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setZoneCountWrites(java.lang.Integer zoneCountWrites)
           
 StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionBuilder.setZoneReplicationFactor(java.util.HashMap<java.lang.Integer,java.lang.Integer> zoneReplicationFactor)
           
 

Uses of StoreDefinitionBuilder in voldemort.utils
 

Methods in voldemort.utils that return StoreDefinitionBuilder
static StoreDefinitionBuilder StoreDefinitionUtils.getBuilderForStoreDef(StoreDefinition storeDef)
           
 Jay Kreps, Roshan Sumbaly, Alex Feinberg, Bhupesh Bansal, Lei Gao, Chinmay Soman, Vinoth Chandar, Zhongjie Wu